AVÍS LEGAL

El titular d’este portal és l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, amb NIF p4624000H, domicili en Plaça Major, 1 46760 Tavernes de la Valldigna (València), telèfon 962824015. El portal està constituït pels llocs web associats als dominis tavernes.org

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els codis font, a més dels logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es puga accedir al portal. L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que puguen estar vinculats o enllaçats des d’este portal.

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna es reserva el dret de fer canvis en el lloc web sense avís previ a fi de mantenir actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna no és responsable de l’ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjuís econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’eixa informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. Tanmateix, els continguts que es consideren dades obertes en la seu electrònica, publicats segons el Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal, es poden reproduir en els termes advertits en la seu mateixa.

Seu electrònica

D’acord amb l’article 38 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’Ajuntament es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es puga accedir a través de la seu electrònica (https://tavernes.org/).

Portal de transparència

A través de la informació publicada en el portal de transparència, l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establit per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la identificació i localització.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que formen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del portal, és la llei espanyola.