MARC LEGAL I NORMATIU

El programa Incorpora’t es basa en el Programa Operatiu 2014-2020 del Fons Social Europeu (FSE) per a la Comunitat Valenciana.

Dins del FSE, és la primera vegada que s’ha destinat un 20% de pressupost a la lluita contra l’exclusió social.

Aquestes subvencions son cofinançades al 50% pel FSE i la Generalitat Valenciana.

Normativa:

Àmbit Europeu:

  • Reglament (UE) 1303/2013 del Parlmaent Europeu i del Consell.
  • Relglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del COnsell, de 17 de Desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu.

Àmbit Estatal:

  • Ley 38/2003, de 17 NOvembre, General de Subvencions.
  • Reglament 887/2006, de 21 de Juliol, Reglament de la LLei 38/2003.
  • Ley Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Ordre ESS/1924/2016, de 13 de Desembre, per la que es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014 – 2020.

Àmbit Comunitat Valenciana:

  • Ordre 16/2016, d’01 d’agost, de la VIcepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusive per laque s’estableixen les bases reguladores per a la concesió de subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inseció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social.
  • Resolució del 19 d’agost de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Resolució del 15 de novembre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Resolució del 21 de novembre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Resolució del 21 de juny de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Resolució del 13 de juny de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
  • Resolució del 5 de juliol de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.